Nieuws uit het bestuur: VERANDERINGEN IN ONZE PAROCHIES – GESPREKKEN MET DE PAROCHIE TE AERDENHOUT

Als parochiebestuur willen we u hier graag bijpraten over enige nieuwe ontwikkelingen in onze parochies.

Samenwerking met Haarlem

Zoals u wellicht wel eens heeft meegekregen, werken onze BOAZ-parochies al vele jaren samen met parochies in Haarlem, een samenwerking die reeds vorm kreeg lang voordat de parochies van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort werden verenigd onder één parochiebestuur. De vormselvoorbereiding en vormselviering worden gezamenlijk gedaan met de parochie van de kathedraal, die in Schalkwijk, en sinds dit jaar ook met de Josephkerk. De eerste communievoorbereiding wordt al enige jaren afgestemd met de voorbereiding in de kathedraal, de ouderavonden zijn gezamenlijk. Het bestuur van onze PCI, Caritas BOAZ, heeft zich al lang geleden tot doel gesteld zich ook in te zetten voor mensen in nood in Haarlem. Daarnaast komen de pastores al sinds jaar en dag regelmatig samen om actuele zaken te bespreken en waar mogelijk activiteiten op elkaar af te stemmen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de parochies van BOAZ en Haarlem-Centrum en het einde van die ontwikkelingen is niet in zicht. De besturen van de diverse parochies willen de ogen daarvoor niet sluiten. Zij willen zich er nadrukkelijk voor inzetten dat we als kerkelijke gemeenschap, als christenen, als Rooms-Katholieken, ook in de toekomst present kunnen blijven en dat vereist om in hun besluiten en beraadslagingen de samenhang met de gehele regio in en rondom Haarlem te betrekken. Daarnaast blijkt het steeds moeilijker om de benodigde vrijwilligers te vinden voor alles wat in de parochies gebeurt, en is ook daarom het bundelen van krachten geboden. De parochiebesturen van de kathedraal (waartoe de Groenmarktkerk behoort), van de parochie in Schalkwijk, van de Josephkerk (aan de Jansstraat) en van de BOAZ-parochies hebben de wens geuit om samen verder te gaan, als één bestuur, per 1 september van dit jaar. Vanuit elk bestuur hebben enige leden aangegeven beschikbaar te zijn voor het nieuw te vormen bestuur of iemand voorgedragen; vanuit de BOAZ-parochies zullen dat Cor Kroon, Martijn Rademakers en Joris Struycken zijn. De besturen sluiten zich daarmee aan bij de veranderende taken en verantwoordelijkheden van de pastores, waarover hierna “Nieuwe taken van de pastores”.

In de volgende uitgave van het BOAZ-informatieblad zullen we het gehele nieuwe bestuur aan u kunnen presenteren.

Afscheid van kapelaan Nico Kerssens
Terwijl dit idee van de parochiebesturen de afgelopen maanden vorm kreeg, werd ook duidelijk dat de samenstelling van het pastoresteam van de BOAZ-parochies, Schalkwijk en de kathedraal zou gaan veranderen.

Inmiddels kunnen wij u mededelen dat kapelaan Nico Kerssens ons en de parochie van Schalkwijk per 1 september a.s. zal verlaten, hij zal gaan werken in de regio’s Zaanstreek-Noord en Zaanstreek-Zuid, en hij verheugt zich op de nieuwe uitdaging. Wij wensen hem veel succes en Gods Zegen over zijn  nieuwe taak.

Hij zal worden opgevolgd door kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst, die vier jaar werkzaam is geweest in de parochies van de Zaanstreek, en zich uiteraard in een volgende uitgave van het BOAZ-informatieblad aan u zal voorstellen.

Afscheid van diaken Eric Fennis en plebaan Hein-Jan van Ogtrop
Ook in de parochie van de kathedraal en de Groenmarktkerk zal veel veranderen: diaken Eric Fennis, al vele jaren verbonden aan de kathedraal, heeft in het najaar van 2017 bekendgemaakt dat hij graag priester zou willen worden. Om hem de kans te geven zich daar goed op voor te bereiden en zich in te werken op een nieuwe plek, heeft de bisschop hem verzocht in september van dit jaar de kathedrale parochie te verwisselen voor de parochie van de H. Nicolaas te Amsterdam. Hij zal dus gaan werken in de Nicolaasbasiliek en het centrum van Amsterdam.

Het andere bekende gezicht van de kathedraal is plebaan Hein-Jan van Ogtrop. Hij had al eerder de bestuurlijke verantwoordelijkheid overgedragen aan Eric Fennis, en zal nu in december van dit jaar met emeritaat gaan. Uiteraard blijft hij als emeritus beschikbaar voor vieringen in de Haarlemse kerken, maar hij zal ook van welverdiende rust gaan genieten.

Nieuwe taken van de pastores
Als gevolg van deze veranderingen in de samenstelling van het team van pastores voor de BOAZ en Haarlem-Centrum en de krachtenbundeling van de parochiebesturen, heeft de bisschop de pastores verzocht om de zorg voor de parochies van de BOAZ, in Schalkwijk, de kathedraal en de Joseph in gezamenlijkheid te gaan dragen. Dit betekent dat diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan Nars Beemster, kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst en pastoor Bart Putter benoemd zullen worden in al deze parochies, per 1 september van dit jaar. Pastoor Bart Putter zal voorzitter zijn van het parochiebestuur, en pastoor van deze parochies.

In de Josephkerk zal pastoor A. Hendriks de gewone pastorale zorg en liturgische vieringen blijven verzorgen, in samenwerking met de andere pastores.

Hoe nu verder?
Wellicht vraagt u zich af hoe dit is voor ons als parochiebestuur, en voor de pastores waaraan meer verantwoordelijkheden worden toevertrouwd. Zoals hierboven aangegeven zien we als parochiebestuur de noodzaak in van deze stappen, de realiteit van een krimpende geloofsgemeenschap mag niet genegeerd worden.

Maar ook zien wij het als een kans.

Het is een kans om een duidelijke toekomstvisie te ontwikkelen op de parochies waarbij het bestuur het overzicht heeft over een regio waarin de parochies al op enkele gebieden hebben samengewerkt. Het aanbod van activiteiten, geloofsverdieping, catechese en ontmoeting kan worden samengebracht tot een goed verzorgd aanbod voor alle mensen in de regio, waarvoor genoeg mensen bereikt kunnen worden om dergelijke activiteiten succesvol te laten zijn. De pastores zullen zich uiteraard gewoon voor alle parochies en parochianen blijven inzetten, terwijl nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld in Haarlem-Centrum, zowel bij de kathedraal als bij de Josephkerk. Nu al weten veel parochianen waaronder ook enige gezinnen de weg naar Haarlem te vinden. De hoop is dat de jongere parochianen van de hele regio elkaar daar zullen ontmoeten, om zo samen de Kerk van de toekomst vorm te gaan geven.

De Antoniuskerk in Aerdenhout
Vanaf maart 2017 zijn we in gesprek gegaan met parochianen van de parochie te Aerdenhout over de toekomst van de parochie en het kerkgebouw omdat het bisdom ons heeft gevraagd stil te staan bij de toekomst van de eigen parochies en tot keuzes te komen terzake kerkgebouwen. Als leidraad werden enige criteria van vitaliteit gegeven: uiteraard het aantal kerkgangers, maar ook de leeftijd daarvan, de aantallen dopelingen, eerste communicanten en vormelingen, het aantal uitvaarten, de contacten met gezinnen, jongeren en kinderen, de betrokkenheid bij de wijk of het dorp en tenslotte de financiële positie van de parochie.

Op 29 november 2017 hebben we een parochieavond georganiseerd en de aanwezige parochianen meegedeeld dat we als parochiebestuur voor Aerdenhout neigen naar een keuze voor sluiting, op termijn. Een kort verslag daarvan is eerder verschenen in het parochieblad. Na de parochieavond zijn alle aanwezigen per email uitgenodigd om met het parochiebestuur van gedachten te wisselen over de toekomst. In februari en maart jl. hebben twee van zulke gesprekken in betrekkelijk kleine kring plaatsgevonden. Bij de meeste deelnemers leek begrip aanwezig voor de moeilijke keuze waarvoor het parochiebestuur zich geplaatst ziet en was er oog voor de veranderde situatie waarin de parochie verkeert, maar ook werd duidelijk uitgesproken dat men nog zeer gehecht is aan het eigen kerkgebouw, en de eigen gemeenschap.

Hoewel we als parochiebestuur door de gesprekken niet tot een andere overtuiging zijn gekomen dan die we hebben gedeeld op 29 november vorig jaar, zijn we ook van mening dat het – slechts een half jaar na deze parochieavond – nog niet opportuun is om vast te stellen vanaf welke datum geen vieringen meer plaats zullen vinden in de kerk te Aerdenhout. De hierboven beschreven ontwikkelingen rond Haarlem spelen daarbij uiteraard mee, deze beslissing zal uiteindelijk genomen moeten worden door het nieuwe parochiebestuur.

 

De zondagsvieringen in de BOAZ-parochies
De verdergaande samenwerking tussen de parochies in de regio, de verminderde beschikbaarheid van pastores en het concentreren van de beschikbare middelen en menskracht hebben het bestuur doen besluiten om de frequentie van de vieringen in de BOAZ-parochies terug te brengen. Hierbij spelen de beschikbaarheid en belasting van onze vrijwilligers die betrokken zijn bij de zondagsvieringen, zoals de kosters, lectoren/lectrices en koren ook een rol.

In Bloemendaal, Overveen en Zandvoort zullen vanaf 1 januari 2019 de vieringen tweewekelijks plaatsvinden. Bloemendaal en Overveen zullen daarbij op elkaar afgestemd worden, alsmede Zandvoort en Aerdenhout.

Voor de parochie van Aerdenhout geldt dat het bestuur al enige tijd met de gemeenschap in gesprek is en deze dus al een tijd weet dat er veranderingen op komst zijn. Ook zijn er thans knelpunten in het liturgisch rooster, zodat het bestuur heeft besloten de verminderde frequentie van tweewekelijkse vieringen wat betreft Aerdenhout reeds per 1 juli 2018 in te laten gaan, op de eerste en de derde zondag van de maand.

Het tweewekelijks vieren geeft parochianen de gelegenheid om op de andere zondagen kennis te maken met de andere parochies omdat op termijn kerksluitingen onvermijdelijk zijn.

Vanaf 1 juli 2018 zal er tweewekelijks worden gevierd in Aerdenhout, de eerste en de derde zondag van de maand.

Voor Zandvoort en Overveen betekent het ook dat vanaf 1 januari 2019 het tijdstip van de zondagsviering aangepast kan worden naar 10.00 uur, en dat de pastores in Zandvoort weer altijd in de gelegenheid zijn om na afloop de parochianen te ontmoeten, terwijl het gewijzigde tijdstip in Overveen het voor de kerkgangers gemakkelijker zal maken elkaar na afloop te ontmoeten.

Vanaf 1 januari 2019 zal er tweewekelijks worden gevierd in Bloemendaal, Overveen en Zandvoort.

We begrijpen dat al deze veranderingen voor u wellicht niet gemakkelijk zullen zijn. Als parochiebestuur zien we echter ook de kansen die deze veranderingen met zich brengen. De kans om voor onze grotere regio een geloofsgemeenschap te vormen die toekomst-bestendig is. Een kans om een plaats te creëren waar ook jongere mensen en gezinnen elkaar kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten, en elkaar kunnen bevestigen in hun geloof. De structuur van de parochies zal veranderen, maar ons geloof in de boodschap van Christus blijft!

Het parochiebestuur

 

Afscheid en welkom
Hierboven heeft u kunnen lezen dat kapelaan Nico Kerssens onze parochies zal gaan verlaten. Tijdens de BOAZ-viering op 24 juni a.s. om 10.00 uur te Bloemendaal willen we hem danken voor zijn inzet, en u kunt hem na afloop de hand geven. Overigens zal hij nog tot eind augustus gewoon de zondagsvieringen verzorgen in onze parochies, ook dan kunt u uiteraard nog persoonlijk afscheid van hem nemen.

De nieuwe kapelaan, Johannes van Voorst tot Voorst, zal worden gepresenteerd tijdens de BOAZ-viering op 9 september a.s. om 10.00 uur te Overveen. We hopen dat velen aanwezig kunnen zijn om hem welkom te heten en met hem kennis te maken.