Financiën en onderhoud

Het parochiebestuur van de Unie is verantwoordelijk voor het financieel beheer en het onderhoud van kerken, begraafplaatsen en onroerende goederen in ieder van de in de unie verenigde parochies. In deze taken laat het bestuur zich adviseren en delegeert zij een deel van haar uitvoeringstaken aan een financiële commissie en onderhoudscommissie.

Financiën
De parochies verwerven inkomsten uit de collecten, jaarlijkse bijdragen via de actie kerkbalans, misintenties, vergoedingen voor huwelijken en uitvaarten, incidentele giften, legaten en de exploitatie van de begraafplaatsen. Daarnaast heeft iedere parochie een vermogen dat in de loop van de geschiedenis is opgebouwd. Dit vermogen bestaat uit onroerende goederen die verhuurd worden en financiële middelen die op een door het bisdom Haarlem-Amsterdam gecontroleerde wijze risicomijdend belegd zijn.

De financiële commissie stelt voor iedere parochie een jaarlijkse begroting op. In deze begroting zijn de gemeenschappelijke kosten opgenomen voor pastoraat, secretariaat en communicatiemiddelen. Daarnaast zijn de uitgaven opgenomen die per parochie gemaakt worden voor werkgroepen, klein en groot onderhoud, verzekering en energielasten, kosten verbonden aan gebruik van ruimten, vergoedingen voor koren, dirigenten, organisten en andere aan de eredienst verbonden kosten. De gemeenschappelijke kosten worden naar rato van de totale inkomsten over de parochies verdeeld. Parochies die kapitaalkrachtiger zijn nemen een groter deel op zich. Zo is de unie ook een vorm van solidariteit.
Met een accountantskantoor is een contract gesloten waarin de financiële verslaglegging en een beperkte controle is opgenomen. De jaarrekeningen worden aan het bisdom Haarlem-Amsterdam gezonden ter goedkeuring. Verkregen goedkeuring betekent dat het parochiebestuur décharge is verleend. Parochianen worden jaarlijks door de financiële commissie over het financieel beheer geïnformeerd.

Giften en bijdragen komen altijd de parochie ten goede aan wie zij worden gedaan. Sinds 1 januari 2014 kan op eenvoudige wijze een overeenkomst tussen parochie en gever gesloten worden waarin een belofte tot schenking wordt gedaan voor een periode van vijf jaar. Deze jaarlijkse schenking is middels de overeenkomst volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informatie hierover kunt u verkrijgen via het secretariaat BOAZ (zie Contact).

Hieronder vindt u de bankrekeningnummers van de individuele kerken: uw bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie.

Rekeningnummers RK Parochiegemeenschap Bloemendaal:
NL14 INGB 0000551213
NL70 ABNA 062811554
Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Bloemendaal.

Rekeningnummers parochie Overveen:
NL83 INGB 0000 079036 t.n.v. Financiële Commissie van Parochie OLVOO te Overveen
NL59 INGB 0002 252656 t.n.v. Administratie Kerkbijdrage Overveen te Overveen (kerkbalans)
Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Overveen.

Rekeningnummer parochie Aerdenhout:
ABN/AMRO NL34ABNA 0563 3276 42 t.n.v. Par.H.H. Antonius en Paulus
ING NL47INGB 0000 5592 52 ABN/AMRO t.n.v. Par.H.H. Antonius en Paulus
Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Aerdenhout.

Rekeningnummers parochie Zandvoort:
NL36ABNA 05658480 54 t.n.v. Kerkbestuur ST Agatha
NL85INGB 0000 0803 58 t.n.v. RK Kerkbestuur H Agatha
Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Zandvoort.

Onderhoud
De onderhoudscommissie laat door een gespecialiseerd bureau zes-jarige onderhoudsplannen opstellen. Deze plannen zijn de grondslag voor de reserveringen voor groot-onderhoud die in de parochiële begrotingen opgenomen worden. De commissie gebruikt de plannen voor subsidieaanvragen waar mogelijk en aanvullende financiële ondersteuning.
Iedere parochie heeft een of meerdere personen die verantwoordelijk zijn voor klein onderhoud en al of niet in groepsverband veel werk verrichten. Daarmee worden aanzienlijke besparingen bereikt. Alle onderhoudsplannen worden in de commissie besproken en met adviezen aan het parochiebestuur voorgelegd. De commissie ziet toe op aanbesteding en uitvoering.

In de BOAZ unie worden vier bijzondere kerkgebouwen onderhouden, waarvan twee een gemeentelijk monument zijn en één een rijksmonument is. Er zijn drie pastorieën die eveneens als beeldbepalend of gemeentelijk monument zijn aangewezen. Het parochiebestuur draagt verantwoordelijkheid voor exploitatie en onderhoud van twee begraafplaatsen die ieder een lange geschiedenis hebben en een aanmerkelijke emotionele waarde vertegenwoordigen binnen de lokale gemeenschappen. Naast het direct kerkelijk onroerend goed zijn verschillende gebouwen in bezit die gedeeltelijk of geheel verhuurd zijn, dikwijls met een maatschappelijke bestemming.