Giften Parochies en ANBI/RSIN

GIFTEN PAROCHIES EN ANBI/RSIN-GEGEVENS

Legaat of erfenis
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en ook goed. Het is een geruststellende geachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuiging. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familie, andere dierbaren en goede doelen. Eén van die goede doelen kan uw parochie zijn.
U kunt de parochie een legaat of erfenis nalaten. Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij. U kunt ook de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis benoemen. U kunt daarbij aangegeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie op wie de rechten en plichten van de overledene overgaan. Als u de parochie als mede-erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met de andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Giften aan één van de rk parochies van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout of Zandvoort
De mogelijkheid bestaat om naast of in plaats van de jaarlijkse kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) een speciale gift te doen aan goede doelen, waaronder ook onze rk parochies vallen. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften raadpleegt u de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl en dan de zoekopdracht: giften.

Een gewone gift
Bijvoorbeeld uw jaarlijkse kerkbijdrage mag u alleen aftrekken als u die doet aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of aan een SBBI (Steunstichting sociaal Belang Behartigende Instelling) en de bijdrage boven een bepaald percentage van uw inkomen komt.

Een periodieke gift
Deze giften mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI doel of een vereniging die geen ANBI-status heeft, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Rooms Katholieke Kerk valt onder beide soorten instellingen.

ANBI status
De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

Giften en bijdragen komen altijd de parochie ten goede aan welke zij worden gedaan.
Sinds 1 januari 2014 kan op eenvoudige wijze een overeenkomst tussen parochie en gever gesloten worden waarin een belofte tot schenking wordt gedaan voor een periode van vijf jaar of voor onbepaalde tijd. Deze jaarlijkse schenking is middels de overeenkomst volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informatie hierover kunt u verkrijgen via het secretariaat BOAZ (zie Contact).

ANBI RSIN nummers/Fiscale nummers

Elke parochie heeft een eigen RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).
Dat nummer dient u te vermelden bij een bijzondere bijdrage. Hieronder vindt u de gegevens van onze vier parochies:

Parochie Bloemendaal, Bloemendaal, RSIN: 2588018 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA637
Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Overveen, RSIN: 2588195 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA648
Parochie H.H. Antonius en Paulus, Aerdenhout RSIN: 9938308 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA636
Parochie H. Agatha, Zandvoort, RSIN: 002588663 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA650

Hieronder vindt u de bankrekeningnummers van de individuele kerken: uw bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie.

Rekeningnummers RK Parochiegemeenschap Bloemendaal:
NL14 INGB 0000551213
NL70 ABNA 0626811554

Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Bloemendaal

Rekeningnummers parochie Overveen:
NL83 INGB 0000 079036 t.n.v. Financiële Commissie van Parochie OLVOO te Overveen
NL59 INGB 0002 252656 t.n.v. Administratie Kerkbijdrage Overveen te Overveen (kerkbalans)
Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Overveen

Rekeningnummer parochie Aerdenhout:
ABN/AMRO NL34ABNA 0563 3276 42 t.n.v. Par.H.H. Antonius en Paulus
ING NL47INGB 0000 5592 52 ABN/AMRO t.n.v. Par.H.H. Antonius en Paulus
Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Aerdenhout

Rekeningnummers parochie Zandvoort:
NL36ABNA 05658480 54 t.n.v. Kerkbestuur ST Agatha
NL85INGB 0000 0803 58 t.n.v. RK Kerkbestuur H Agatha
Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Zandvoort

HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT, LEGAAT OF ERFSTELLING.