Missieacties

De vier parochies zijn rooms katholieke geloofsgemeenschappen en als zodanig maken zij deel uit van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Eigen aan een rooms katholieke gemeenschap is dat ze de uitdrukking is van een lokale manier van katholiek geloven en leven en tegelijk presentie van een wereldomvattende geloofsgemeenschap.

Deze wereld-presentie wordt zichtbaar in een gemeenschappelijke geloofsgetuigenis in dienst van de bisschop van Rome die het pausambt bekleedt. Het is ook zichtbaar in de vele vormen van internationale verbondenheid.

Onze parochies onderhouden relaties met de wereldkerk door deelname aan landelijke missionaire acties: de Adventsactie in de tijd voor Kerstmis en de Vastenaktie in de tijd voor Pasen. In deze acties wordt aandacht gevraagd voor de leef- en geloofsomstandigheden elders en concrete voorstellen tot verbetering van die omstandigheden gepresenteerd met de vraag daar financieel aan bij te dragen. De acties gaan gepaard met informatiemateriaal, films, discussies, presentaties en ontmoeting met mensen die deze projecten van nabij kennen. De parochies delen zo in de wereldwijde solidariteitsinspanning die de katholieke kerk met al haar onderscheiden instellingen, verenigingen en stichtingen tot de grootste particuliere ontwikkelingsorganisatie in de wereld maakt.

We delen ook in kleinere landelijke acties. De Week Nederlandse Missionarissen maakt het mogelijk voor leden uit de Nederlandse kerk om elders voor kortere of langere tijd in het buitenland werkzaam te zijn als missionair werker. De Pauselijke Missiewerken (Missio) is de organisatie die in Nederland aandacht vraagt en fondsen werft voor de ondersteuning van de kerk in het zuiden. Miva tenslotte is een particulier-kerkelijke organisatie die ondersteuning biedt aan personen die zich verdienstelijk maken door inspanningen op sociaal-economisch gebied binnen het katholiek netwerk. De ondersteuning is steeds praktisch: voorzien van computers, middelen tot transport etc.

Parochies onderhouden ook eigen relaties. De parochiegemeenschap van Bloemendaal is al voor jaren verbonden met een parochie in Hongarije, Legend. De parochie van Aerdenhout ondersteunt een missionaris in Brazilië.

Naast financiële ondersteuning van belangrijk sociaal-charitatief en economisch opbouwwerk is er aandacht voor thema’s rond duurzame consumptie, vraagstukken van vrede, rechtvaardigheid en veiligheid, integratie en zorg voor de schepping. Deze thema’s worden aan de orde gesteld in vieringen, publicaties, lezingen en andere activiteiten.