Organisatie

De BOAZ-parochies delen per 1 januari 2014 één gemeenschappelijk parochiebestuur en één gemeenschappelijk secretariaat (genaamd: secretariaat BOAZ-parochies).

Parochiebestuur
Het parochiebestuur is eindverantwoordelijk met de pastoor voor de pastorale, financiële en materiële zaken van de vier parochies. Het bestuur laat zich adviseren door een financiële commissie en een onderhoudscommissie. Aan beide commissies heeft het bestuur een deel van de uitvoering van deze beleidsterreinen gedelegeerd. Het bestuur heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering van het pastoraal beleidsplan In Nomine Domini Feliciter voor de periode 2014-2018. Per 1-9-2018 is de samenstelling van het bestuur van de BOAZ-parochies en Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk, de Bavo-kathedraal aan de Leidsevaart te Haarlem, de Groenmarktkerk en de Josephkerk te Haarlem en de parochies van Sint Johannes de Doper en de Pastoor van Ars van Haarlem, als volgt:

Samenstelling parochiebestuur per 1-9-2018:
voorzitter: Pastoor Bart Putter
vicevoorzitter: de heer J.G. Vorstman
secretaris en juridische zaken: de heer Joris Struycken
penningmeester: de heer Cor Kroon 
communicatie: de heer Martijn Rademakers
mevrouw C.M.M. van der Grinten
de heer R.J. Kramer
de heer J. van Heusden

Het parochiebestuur is te bereiken via het secretariaat BOAZ-parochies. Zie verder onder Contact.

Financiële Commissie
In de unie zijn de parochies zelfstandige rechtspersonen. Zij voeren een eigen rekening en verantwoording. De financiële commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende parochies aan wie de administratie, fondsenwerving en lokaal financieel toezicht is toevertrouwd. Een van de leden wordt door de commissie voorgedragen voor de functie van penningmeester in het parochiebestuur. De unie verrekent de gemeenschappelijke kosten voor pastoraat en secretariaat volgens een overeengekomen verdeelsleutel. De parochies zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de exploitatie en onderhoud van hun kerkgebouwen.

Onderhoudscommissie
De onderhoudscommissie bestaat uit alle personen die in de afzonderlijke parochies betrokken zijn bij het onderhoud van de gebouwen. Een lid van het parochiebestuur zit de commissie voor. De commissie adviseert het parochiebestuur over de te nemen maatregelen om het onderhoud van al het onroerend goed van de parochies te waarborgen. Zij laat daartoe zes jarige onderhoudsplannen opstellen. De daarin begrote bedragen worden opgenomen in de begrotingen van de parochies.

Secretariaat BOAZ-parochies/coördinator BOAZ-parochies
De BOAZ unie heeft een gemeenschappelijk secretariaat dat beheerd wordt door de BOAZ-coördinator mevrouw Paula van der Voorn. Het secretariaat BOAZ-parochies is gehuisvest in de pastorie van Overveen, Korte Zijlweg 7 en vervult tegelijk de functie van parochiebureau voor deze locatie.

Locatiecoördinator
In iedere parochie is door het parochiebestuur een locatiecoördinator aangesteld. Hij of zij is aanspreekpunt voor vrijwilligers, BOAZ-coördinator en parochiebestuur en houdt overzicht van alle lopende zaken in de parochie. Naast de locatiecoördinator heeft iedere gemeenschap een vertegenwoordiger in de financiële commissie die de administratie beheert van de inkomsten en uitgaven, een kleine kas bijhoudt of deze delegeert aan de locatiecoördinator. In iedere parochie is een eigen overlegstructuur waarin de locatiecoördinator deelneemt. In Bloemendaal functioneert daarnaast een pastoraatsgroep.