Pastoraat

Onder pastoraat verstaan we alle relaties die door de parochies met parochianen worden onderhouden met als doel hen te begeleiden in hun geestelijk leven. Pastoraat betekent letterlijk als een herder een kudde leiden. Dat spreekt ons iets minder aan. We voelen ons meer thuis bij een andere vertaling: de ander zien in het licht van Gods liefde.

Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat naast pastoor Bart Putter uit kapelaan Nars Beemster, kapelaan Johannes van Voorst en diaken Gert Jan van der Wal, en de BOAZ coördinator Paula van der Voorn. Gezamenlijk geven zij invulling aan het beleidsplan van de parochie In Nomine Domini Feliciter.

Pastoor Bart Putter: Aan de pastoor is in eerste instantie het pastoraat toevertrouwd. Zeker als het gaat om de verdichtingsmomenten van het katholiek gelovig leven is hij de eerst aanspreekbare: bij de doop van een kind of volwassene en de voorbereiding op en de beleving van het sacrament van de ziekenzalving. De pastoor is beschikbaar voor persoonlijk gesprek en geestelijke leiding, al of niet in het kader van het beleven van een biecht. Hij bereidt gewoonlijk degenen voor die kerkelijk willen trouwen en verzorgt hun viering. Bij overlijden is hij beschikbaar om de familie naar behoeven te begeleiden naar de uitvaart. Kern van pastoraat is bekendheid. De pastoor gaat op uitnodiging of eigen initiatief op bezoek bij parochianen. Deze bezoeken staan in het teken van kennismaking, uitwisseling van ervaringen met het parochiële leven en beschikbaarheid voor eventuele meer persoonlijke onderwerpen. Hij is de eerst aanspreekbare pastor voor de parochies in Zandvoort en Bloemendaal.

Kapelaan Johannes van Voorst: Onze parochies kennen de bijzondere situatie dat de pastoor slechts voor een deel van zijn tijd beschikbaar is voor de parochies. Dat betekent in de praktijk dat pastor Johnnes van Voorst, priester, veel van de pastorale taken van de pastoor waarneemt. U kunt hem altijd uitnodigen voor een bezoek door te bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (zie Contact), of door hem direct te benaderen.

Kapelaan Nars Beemster: pastor Nars Beemster, priester, is in deeltijd werkzaam voor onze parochies en houdt zich vooral bezig met kinderwerk (hij bereidt de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie), jeugdwerk. Ook bezoekt hij graag oudere mensen. Dus mocht u een bezoek van deze kapelaan op prijs stellen, dan kunt u bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (023-5277462, zie ook Contact) of door hem direct te benaderen.

Diaken Gert Jan van der Wal: Diaken Gert-Jan van der Wal is medepastor in de vier parochies voor 70% van zijn werktijd. Hij is de eerste aanspreekbare pastor voor de parochies van Aerdenhout en Overveen. Hij begeleidt de vrijwilligersgroepen, gaat op huisbezoek en is beschikbaar voor pastorale begeleiding van mensen in bijzondere levenssituaties. Daarnaast gaat hij regelmatig voor in de vieringen van de vier parochies en begeleidt hij de PCI’s en is actief in het diaconaal werk.
Diaken Gert-Jan van der Wal is ook bereikbaar voor noodsituaties en crisismomenten (zie Contact).

Paula van der Voorn: coördinator van BOAZ samenwerkingsverband. Zij houdt kantoor in de pastorie van Overveen en heeft tot taak het ondersteunen van het pastoraal team en bestuur en behartigt de organisatorische en administratieve aspecten van de BOAZ-unie ten dienste van de vier parochies.

Pastoraatsgroep Bloemendaal
De groep bestaat uit zes personen. Onder verantwoordelijkheid van de pastoor van het parochiebestuur voeren zij veel aspecten uit van het pastoraat in de parochie van Bloemendaal en onderhouden de relaties met de daartoe ingestelde werkgroepen.

Bezoekersgroepen
In drie van de vier parochies zijn bezoekersgroepen actief. Zij onderhouden vanuit de parochiegemeenschap op regelmatige basis contact met oudere parochianen. In de parochies van Overveen en Zandvoort functioneren wijkcontactpersonen.

Langs vele wegen
In de parochies wordt van alles aangeboden en georganiseerd om parochianen in verschillende levensfases en met eigen uitdagingen en vragen van dienst te zijn.