SAMEN TEGEN ARMOEDE! Het thema van de Dag van de Caritas 2018

“Samen tegen armoede”

Zo luidde het thema van de Dag van de Caritas 2018, gehouden in het Diocesaan Missionair Centrum in Heiloo op 7 april 2018. Ruim vijftig vertegenwoordigers van besturen, vrijwilligers van de Caritas, pastores en leden van parochiebesturen en overige belangstellenden waren aanwezig op deze dag. Hoe komt het toch dat de armoede in Nederland en in de wereld niet afneemt? De economie in Nederland bloeit en groeit, de crisis is voorbij.Er verschijnt een nieuwe tweedeling in onze samenleving. Aan de ene kant mensen,die volledig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer en aan de ander kant mensen die niet in staat zijn door fysieke, geestelijke, sociale, financiële beperkingen te kunnen participeren in onze samenleving.

Hoe ziet armoede in onze tijd eruit?
Hoe komen wij armoede als kerkgemeenschap en als Caritas op het spoor? Wat kunnen wij doen?

De inleiding op het thema “samen tegen armoede” werd verzorgd door Jan Maassen, coördinator Caritas van het Bisdom Rotterdam.

Een samenvatting van de hoofdpunten van het betoog:
Armoede is een relatief begrip, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau benaderen de grenzen van armoede op verschillende manieren.
Het CBS gaat uit van een lage inkomensgrens (bijstandsniveau) en het SCP van de basisbehoeften, niet-veel maar toereikend.
Omvang: In 2016 bleken 590.000 huishoudens onder de lage inkomensgrens  8,2% van de huishoudens in Nederland) te vallen, waarvan 224.000 huishoudens in langdurige armoede leven.
De risicogroepen zijn: 1. Huishoudens van niet-westerse afkomst 2. Eenoudergezinnen met minderjarigen kinderen 3. Alleenstaanden tot de AOW –leeftijd 4. Huishoudens met bijstand en huishoudens met een laagopgeleide hoofdkostwinner.
Vooral in de grote steden is er relatief meer armoede dan op het platteland.
Armoede heeft invloed op de gezondheid en op het gedrag. Armoede leidt tot stress, tot geestelijke vernauwing in het maken van besluiten, tot wanhoopacties (bijvoorbeeld deelname aan loterijen met een onrealistische verwachting van een grote winstkans).

Hoe kom je armoede op het spoor?
In de eerste plaats het kennen van armoede bij de parochianen van de eigen kerkgemeenschap (specifiek voorbeeld: een bezoekersgroep of een diaconale werkgroep heeft een signalerende functie). Het kennen van armoede van kennissen, buren, familie door parochianen buiten de eigen gemeenschap.
In een groot verband het kennen van armoede van de wijk van de stad, het dorp door samenwerking met andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
Het hebben van een sociale kaart, waarin de sociale omgeving zowel digitaal als schriftelijk bekend is bij een ieder, die te maken heeft met het Caritas-werkveld.
Het is belangrijk dat er in de parochiegemeenschap een sleutelfiguur is, die aanspreekbaar is op de terreinen van de Caritas.
Tenslotte kunnen de Caritas-instellingen door aandacht voor het thema “Samen tegen armoede” projecten ondersteunen in de directe omgeving of in een groter geheel.

In workshops zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. Napraten met Jan Maassen over armoede
  2. Bewaar het erfdeel: presentatie van de V3cursus door Kor Berghuis.
  3. Noodhulp en Noodfondsen door Burret Olde van Kerk in Actie
  4. Activeer je parochie door diaken Gert Jan van der Wal
  5. Investeer door Annemarie de Wit van het Kansfonds.
  6. Bemiddeling: als een aanvraag niet klopt?, door Mw. Gruisen.

In het volgende BOAZ-parochieblad zal de brief van de Caritas met de samenvattingen van de workshops worden opgenomen.

Pastor- diaken  Gert Jan van der Wal

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.