Veranderingen in het sociale domein vanaf 1 januari 2015, en de rol van kerken. Caritasbijeenkomst van het Bisdom d.d.15 september 2014

Bijeenkomst  georganiseerd door de Caritas van het Bisdom op 15 september jl.  bij Stem in de Stad te Haarlem.

Aanwezig:  Veertig vertegenwoordigers van diaconieën en PCI’s van het Bisdom Haarlem en afgevaardigden van diaconieën vanuit  de protestante tradities uit de provincie Noord-Holland.

Thema: Veranderingen in het sociale domein vanaf 1-1-2015, en de rol van de kerken

Bijeenkomst  georganiseerd door de Caritas van het Bisdom op 15 september jl.  bij Stem in de Stad te Haarlem.

Aanwezig:  Veertig vertegenwoordigers van diaconieën en PCI’s van het Bisdom Haarlem en afgevaardigden van diaconieën vanuit  de protestante tradities uit de provincie Noord-Holland.

Thema: Veranderingen in het sociale domein vanaf 1 januari 2015, en de rol van kerken.

Lees verder……….

Een kort overzicht van de  veranderingen van zorg, c.q. de overgang naar de gemeenten:
1. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Doel: Zorg dichtbij en georganiseerd rondom cliënt, meer nadruk op wat jezelf nog kunt of de mensen in je omgeving en beperken zorgkosten. Recht op zorg vervalt, maar maatwerk staat voorop.
2. De Wet Langdurige Zorg: dezebeperkt de bestaande AWBZ tot een voorziening voor intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg. Alleen de hogere indicaties vanaf zorgzwaartepakket 4  komen in aanmerking voor intramurale zorg. De pakketen tot indicatie 4 worden uitgevoerd door de gemeenten.
3. Jeugdwet: gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Kern is 1 gezin, 1 regisseur en 1 plan.
4. Participatiewet: kern meer mensen met een arbeidsbeperking moeten aan een baan geholpen worden .

Rol van de kerken:

Wat is er nodig om als kerk succesvol te zijn op het terrein van de WMO?
1. We hebben voortrekkers nodig.
2. Durf je als kerk neer te zetten, vanuit de eigen visie op de maatschappij en de zorg voor de kwetsbaren, activiteiten vanuit de eigen maatschappelijke betrokkenheid.
3. Maak bekend, zichtbaar wat de kerk doet.
4. Wees trots op waar de kerk voor staat.
5. Zoek elkaar op als kerken. Samenwerking is nodig om een gesprekspartner te zijn voor de gemeenten. De lokale Raad van Kerken hebben hier ook een rol in.

Vertegenwoordigers van de PCI, Lokale Raad van Kerken en het ouderenpastoraat van onze parochies waren ook aanwezig. Het geeft aan dat onze parochianen nauw betrokken zijn  bij de kwetsbare mens.

Vele diakenen van protestantse huize waren aanwezig. Binnenkort maak ik  een afspraak met een diaken om meer te weten van hun structuur en werkwijze.

Gert Jan van der Wal pastor- diaken

 

Reacties zijn gesloten.