Verslag bijeenkomst vrijwilligerscentrale Haarlem door diaken Gert Jan van der Wal

September 2014

Beste mensen,

Dit is het verslag van de bijeenkomst georganiseerd door de vrijwilligerscentrale Haarlem in opdracht van de gemeente Bloemendaal, afdeling Welzijn op 4 september 2014 in Vogelenzang.

Aanwezig: vertegenwoordigers van kerken, PCI, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, verenigingen, culturele belangengroepen, leden gemeente welzijn en de wethouder.

Na een kennismaking in de vorm van een speeddate om elkaar als belangenvertegenwoordiger snel te leren kennen, werd een korte presentatie gehouden over het werk van de vrijwilligerscentrale.

In 2 groepen werden de volgende onderwerpen besproken:
1. Hoe is de vrijwillige inzet in de Gemeente Bloemendaal?
2. Wat doe je binnen de organisatie aan het vinden en binden van vrijwilligers?
3. Wat is de stand van zaken van de professionalisering in vrijwilligersland?

T.a.v. vraag 1, werd geconstateerd dat er overlap is aan vrijwillige inzet. Afstemming tussen organisaties is nodig. Overlap kan ook positief werken en ingezet worden voor andere activiteiten.
Vrijwilligers worden steeds meer ingezet op allerlei maatschappelijke terreinen en nemen werk over van professionals.

T.a.v. vraag 2, binnenhalen van nieuwe vrijwilligers door eigen netwerken van bestaande vrijwilligers. Gemeenschappelijke waardering en individuele waardering zijn nodig om vrijwilligers blijvend te binden.

T.a.v. vraag 3, de eisen die gesteld worden aan de vrijwilliger moeten aansluiten op de taak die verricht gaat worden. De centrale heeft een vrijwilligersacademie om de mensen te bekwamen.

Naast deze algemene beschouwingen is er ook een specifieke suggestie gedaan om vrijwilligers te verwerven via de Vacaturebank van de centrale. Een nauwkeurige beschrijving van de taken en verwachtingen moeten worden opgenomen in de vacature. Voor de meeste “functies” is een V.O.G.-verklaring nodig.

Vervolgens kondigde de wethouder aan n.a.v. het overleg jl. met de Raad van Kerken, dat er een thema rondom huisbezoeken wordt georganiseerd door de gemeente. Een thema, dat in onze parochiegemeenschappen een belangrijke plaats inneemt. ( Zie vorig verslag)

De bijeenkomst heeft ook een contact opgeleverd met mensen van het centrum voor religieuze bezinning “De Kapel” in Bloemendaal. “De Kapel” heeft een tweeledige doelstelling: enerzijds de mens gelegenheid te geven voor religieuze bezinning en anderzijds is het een podium voor jonge, voornamelijk klassieke musici. Er is een contact gelegd met een vertegenwoordiger van het team samenleving van afdeling Welzijn, een afdeling, die vooral gericht is op kwetsbare ouderen. Gezien de transitie van de zorg van belang om het beleid van Welzijn kritisch te volgen.

Binnen enkele weken zullen mensen van “De Kapel”, de Raad van Kerken, Welzijn, team Welzijn en de diaken van de BOAZ bij elkaar komen, om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,
Gert Jan van der Wal, pastor-diaken

Reacties zijn gesloten.